ABCbox er inddelt i 5 rum – ved hjælp af rumdelere. Rummene er fyldt med flashkort, hvor ”spørgsmålet” er på den ene side, og ”svaret” er på den anden. Det er ikke afgørende, hvorledes kortene vender, idet det handler om at koble ”spørgsmål/svar” og ”svar/spørgsmål”.

Hvordan anvendes ABCbox

ABCboxs metode


Ved at anvende ABCbox kan der frigøres tid til brug, anvendelse, forståelse, analyse og perspektivering af kemi. Flashkort indeholder faktaviden nemlig 1. ordens vidensniveauer jævnfør nedenstående tabel.

Vidensniveauer Vidensbetegnelser Vidensbetegnelser i skolens praksis
1. orden Kvalifikationer Faktaviden, informationer
2. orden Kompetencer Brug, anvendelse, analyse
3. orden Faglige paradigmer Perspektivering

Videnshierarki, inspireret af Qvortrup, 2004.
Fra: “Didaktik 2.0” red Karsten Gynther

Kassen kan med fordel bruges de første 10 minutter af en undervisningsgang. Idet der derved skabes ro og fokusering på det faglige i klassen, imens læreren gør klar til undervisning.

Først når eleven er færdig med sin kasse, kan den bruges af en anden elev i en anden klasse.

Fremgangsmåde

INTRODUKTION
Husk kassens nummer - kassen følger dig
Når processen starter, er alle kort foran rumdelerne. Se Start.
Processen i indlæringen er, at kortene skal flyttes fra foran alle rumdelererne til bagved de fire rumdelere. Se Slut.

FASTE PROCEDURE HVER GANG
Hver gang der arbejdes med ABCbox må det enkelte kort kun flyttes 1 gang.
Hvis der svares rigtigt på kortet, flyttes kortet bagved en ny rimdeler bagerst i det nye rum. Se grønne pile.
Hvis der svaret forkert på kortet, flyttes kortet bagerst i 1. rum. Se røde pile.

Illustration af ABCboxs fremgangsmåden

Fremgangsmåden er beskrevet nedenfor, og kan også findes på video her

FØRSTE GANG
Her startes forrest med forreste kort.

ANDEN GANG
Start med kortene mellem 1. og 2. rumdeler.
Når kortene er flyttet, fortsættes med kortene i forreste rum.

TREJDE GANG
Startes med kortene mellem 2. og 3. rumdeler. Når kortene er flyttet, forsættes med kortene mellem 1. og 2. rumdeler og til sidst de forreste kort.

EFTERFØLGENDE GANGE
Startes med kortene mellem 3. og 4. rumdeler. Når kortene er flyttet, fortsættes med kortene mellem 2. og 3. rumdeler, derefter fortsættes med korene mellem 1. og 2. rumdeler og til sidst de forreste kort.

SLUT
Når et kort når bagved 4. rumdeler, repeterer du det ikke mere. Når alle kortene er nået dertil, tager du hele bunken og vender den 180 grader, således at "spørgsmål" nu er "svar" og "svar" ner er "spørgsmål" og tager den igennem én gang til for at sikre dig, at den indlærte viden holder.